Volne Matematika Nevody, problemy a pracovne listy
(s applety)

Volne matematicke nevody a problemy, ktere vem pomohou prozkoumat a zeskat hluboke znalosti matematiky, počtu, geometrie a trigonometrie temat.

Matematika a PRECALCULUS Matematika
Math Problemy Matematika Nevody a problemy
Grafy funkce, rovnic a algebry Kalkul Otezky a odpovědi
Zdarma Math listy ke staeene Matematika volne listy ke staeene
Analyticke Tutorials GEOMETRIE
Řeeene rovnice a nerovnice Geometrie Nevody a problemy
Math on-line Vepočty a Solvers On-line Geometrie Vepočty a Solvers
grafy Geometrie Worksheest zdarma ke staeene
Graf kniha zdarma Trigonometrie
Matematicke software Trigonometrie Nevody a Problemy Vlastne testy
UPLATNIT MATH Trigonometrie volne listy ke staeene
Applications of Mathematics
ve fyzice a technice
STATISTIKA
Anteny Zekladne statistiky a pravděpodobnosti Tutorials
Exercices de mathematiques Utilisant les aplety Matematika strenky ve francouzetině
____________________________ ____________________________
Primerne Math (stupně 4 a 5) - Free Otezky a problemy s odpověďmi Middle School Math (stupně 6, 7, 8, 9) - Free Otezky a problemy s odpověďmi
High School Math (platovech tředech 10, 11 a 12) - Free Otezky a problemy s odpověďmi Volne praxe pro SAT, ACT a Compass Math testy

Strenka obsahuje několik java applety, aby proeetřila grafy funkce, rovnic a algebry. Temata jsou prozkoumeny: rovnice line, elipsy, kruenice, parabola, hyperbola, polynomy, grafy kvadratickech, racionelnech, hyperbolicke, logaritmicke a exponencielne funkce, jedno-to-one "a inverzne funkce a inverzne goniometricke funkce, soustavy lineernech rovnic, determinanty a Cramerovo pravidlo, inverzne matice a nesobene matic, vektory, komplexne česla, polerne rovnice, funkce absolutne hodnoty, sklon linie, ehel v trigonometrii, kruhu jednotky, řeeene goniometricke rovnice; graf řazene, strečink, komprese a reflexe. Applety poueevaje jako on-line kalkuletory Matematicke a Solvers a on-line kalkuletory geometrie a Solvers jsou take zahrnuty.

Matematika Nevody a problemy a Otezky a odpovědi na temata, jako jsou napřeklad limity, derivace, integrel, přirozene logaritmus, Runge Kutta metoda diferencielnech rovnic, je středne hodnota věta a poueevene diferenciace a integrace pravidla rovněe zahrnuty. Matematika volne listy ke staeene jsou na teto webove strence.

Nevody a trigonometrie Problemy s vlastnem testy na sinus, cosinus, tangens, sečna funkce, goniometricke identity a vzorce jsou take zahrnuty. Volne trigonometrie listy ke staeene jsou na teto strence. Interaktivne geometrie Nevody a problemy na temata, jako je odraz cele linii, sine a cosine zekony, středne a napsane ehly, kolme přemka, medieny a circumcircle trojehelneku jsou take zahrnuty. Geometrie Worksheest zdarma ke staeene jsou take zahrnuty. Kaede matematicke tema je prozkoumat a graficky interaktivně prostřednictvem veukovech programů.

Matematicke problem pro vlastne testy a bez matematiky listy ke staeene, analyticke nevody s překlady a řeeene detailů na: algebry, řeeene rovnic a nerovnoste, oblasti a rozsah, sloeene funkce, řeeene exponencielne, logaritmicke a goniometricke rovnice, grafy goniometrickech a exponencielne funkce , rovnice linie, parabola, kruenice, hyperboly a grafů lineernech, jsou zahrnuty kvadraticke, racionelne, sinus, logaritmicke, exponencielne a absolutne hodnoty funkce.

Volne praxe pro SAT, ACT a kompas Matematicke testy s odpověďmi jsou prezentoveny.

Zekladne statistiky a pravděpodobnosti cvičene jsou take zahrnuty.

Veechny applety poueevaje prozkoumat temata v matematice na těchto strenkech jsou seskupeny v on-line matematicke software.

Překlady tekajece se aplikace matematiky ve fyzice a ineenerstve, jako projektil problem, jsou zahrnuty vzdelenost-time-sazba problemy a cycloid.

Primerne, stupně 4 a 5, Středne ekoly, tředy 6,7,8 a 9 a High School Math, tředy 10, 11 a 12 cvičene a problemy s odpověďmi jsou v ceně.

Tato strenka byla rovněe přeloeena do čenetina, epaněletina, arabetina, francouzetina a italetina

Několik java applety popisovat matematicke vlastnosti anteny jsou take zahrnuty.

V přepadě potřeby zdarma milimetrove paper nene k dispozici.

Jak zapnout (pokud jie nene), ve prohleeč java aplety zobrazit?Aktualizoveno: 5. prosince 2009 (Dendane)

Copyright e 2003 - 2009 - Veechna preva vyhrazena - Abdelkader Dendane


o autorovi | ke staeene | e-mail | Přihlesit Kniha hostů

Popular Pages