رایگان مشکلات و آموزش مثلثات

آموزشهای رایگان در حل مسائل و معادلات مثلثاتی ، هویت ها و فرمول های مثلثاتی نیز می تواند یافت می شود. اپلتها جاوا استفاده می شوند به اکتشاف کردن ، تعاملی ، مباحث مهم در مثلثات مانند نمودار 6 توابع مثلثاتی ، معکوس توابع مثلثاتی ، دایره واحد ، زاویه ها و قانون ناگزیر.