دبیرستان ریاضی (نمرات 10 ، 11 و 12) -- سوالات آزاد و مشکلات همراه با پاسخ

عالی ریاضی مدرسه نمره 10 ، 11 و 12 سوالات ریاضی و آزمون را به مشکلات درک عمیق از مفاهیم ریاضی و ارائه روش محاسباتی هستند. پاسخ به سوالات ارائه شده اند و واقع در پایان هر صفحه.

کلاس 10

کلاس 11

کلاس 12

ماشین حساب آنلاین (جاوا ضروری)
بیشتر میانه دانشکده ریاضی (نمرات 6 ، 7 ، 8 ، 9) -- سوالات آزاد و مشکلات همراه با پاسخ

بیشتر ریاضی اولیه (نمرات 4 و 5) را با پرسش های آزاد و مشکلات همراه با پاسخ

صفحه اصلی

نویسنده -- پست الکترونیکی

به روز شده در : یدلایمخیرات 2009 آوریل 22 (Dendane)